Becker & Poliakoff

cz eng

Hlavní menu:

Specifika žaloby z rušené držby
20.4.2018
Rekodifikace občanského práva v roce 2014 přinesla rovněž i nový způsob možné ochrany vlastnictví – žaloby z rušené držby. Ačkoliv se jedná o velmi účinný prostředek právní ochrany, nejsou jeho podstata a smysl odbornou veřejností dosud vnímány zcela jednotně. Původ žalob z rušené držby lze vysledovat již k...
Celý článek

Rekodifikace občanského práva v roce 2014 přinesla rovněž i nový způsob možné ochrany vlastnictví – žaloby z rušené držby. Ačkoliv se jedná o velmi účinný prostředek právní ochrany, nejsou jeho podstata a smysl odbornou veřejností dosud vnímány zcela jednotně.


Původ žalob z rušené držby lze vysledovat již k římskému honorárnímu právu, dle něhož byli Praetoři v rámci své působnosti oprávněni vydávat interdikta, kterými závazně ukládali zákazy nebo příkazy rušitelům držby. Žaloba z rušené držby i dnes vykazuje mnohé podobnosti se starořímskými interdikty, když účelem obou institutů je poskytnout rychlou a účinnou právní ochranu před svémocnými zásahy do držby.

Zkušenosti soukromého života ukazují, že zásahy do vlastnického práva mohou být značně intenzivní a že klasické prostředky k ochraně vlastnického práva v podobě určovacích nebo zápůrčích žalob často neposkytují vůči takovým zásahům dostatečně rychlou a účinnou ochranu. Ochrana držby včetně jejího procesního zakotvení má takovouto ochranu zajistit.

Držba de facto není věcným právem, svou podstatou se jedná pouze o faktický stav, který je chráněn právem. Samotná držba tedy není obsahově totožná s vlastnickým právem, ačkoliv je od něj bezpochyby odvozena. Držitelem je dle § 987 občanského zákoníku ten, kdo vykonává vlastnické právo pro sebe, tj. ten kdo vykonává nad věcí faktické panství (corpus possessionis) a zároveň má vůli s věcí nakládat jako se svou vlastní (animus possidendi). Z definice držby je přitom zřejmé, že držba může svědčit i osobám odlišným od skutečných vlastníků.

Soudní orgány v rámci zásady rychlé a účinné ochrany tedy nezkoumají samotné vlastnické právo, ale zaměří se především na prokázání držby, a tak vzhledem být ochrana držby přiznána i osobě, které vlastnické právo k věci nesvědčí. Pro úspěšné uplatnění nároku z ochrany rušené držby soudní cestou musí tedy žalobce unést především důkazní břemeno ohledně své držby k věci a jejího svémocného rušení ze strany žalovaného.

Ačkoliv může právní ochrany požívat pouze držba, která je poctivá, řádná a pravá (tj. kvalifikovaná), splnění těchto tří kvalit se dle § 994 občanského zákoníku presumuje. Právě požadavek kvalifikované držby slouží k překlenutí nesouladu mezi držbou a vlastnickým právem. Vyvrácení domněnky některé z kvalit držby tedy může být účinnou obranou žalovaného v řízení o žalobě z rušené držby. Vzhledem k rychlosti řízení však musí žalovaný prokázat tyto skutečnosti co nejdříve.

Jak je zmíněno výše, samotné řízení o žalobě z rušené držby vykazuje některé odlišnosti od obecného procesního režimu, zejména se jedná o promítnutí zásad rychlosti, předběžné vykonatelnosti a prozatímnosti rozhodnutí. Na úkor těchto zásad jsou naopak v určitých ohledech potlačeny zásada projednací a zásada ústnosti.

Rychlost řízení

Smyslem řízení o žalobě z rušené držby je vydat co nejdříve vykonatelné rozhodnutí, na jehož základě bude rušiteli uloženo zdržet se dalšího rušení držby a uvést držbu v předešlý stav. Ve specifických typech žalob z rušené držby se může žalobce domáhat rovněž i zákazu provádění nebo odstraňování stavby anebo zdržení se vypuzení z držby. Požadavku rychlosti řízení je celá úprava řízení o žalobě z rušené držby podřízena, a projevuje se jednak v prekluzivních lhůtách žalobce k podání žaloby a jednak v zákonem pevně stanovených lhůtách, které má soud k vydání rozhodnutí o žalobě.

Soudní ochrana může být dle § 1008 občanského zákoníku přiznána pouze těm žalobcům, kteří podají žalobu ve stanovených prekluzivních lhůtách, tj. v subjektivní lhůtě šesti týdnů ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o svém právu a osobě rušitele, a v objektivní lhůtě jednoho roku ode dne, kdy žalobce mohl své právo uplatnit poprvé.

Požadavek rychlosti řízení je zároveň zvláště patrný ze zákonem stanovených lhůt, které má soud dle § 177 o. s. ř. k rozhodnutí o ochraně z rušené držby. Soud musí rozhodnout o žalobě z rušené držby do patnácti dnů od zahájení řízení, přičemž nemusí nařizovat jednání. Poněkud odchylná úprava platí pro ochranu z rušené držby pro zákaz provádění nebo odstraňování stavby, kde soud musí rozhodnout ve lhůtě 30 dnů, přičemž zde neplatí, že by soud nemusel nařizovat jednání.

Pochopitelně má právní povaha výše zmíněných lhůt soudu k vydání rozhodnutí spíše pořádkovou povahu a z jejího nesplnění tak nelze vyvozovat přímé důsledky pro procesní strany. Vůči nedodržení lhůt ze strany soudu se lze nicméně bránit stížností na průtahy podanou předsedovi soudu. Zároveň lze v nedodržení lhůt vnímat nesprávný úřední postup soudu a může tak zakládat odpovědnost za případně vzniklou újmu.

Jak vyplývá z ustanovení § 177 odst. 1 in fine o. s. ř. Požadavek na dodržení zákonných lhůt soud nemusí respektovat v situaci, kdy žalobce nedostatečně prokáže, že je skutečně držitelem věci a že je tato držba svémocně rušena žalovaným. Soud těmito lhůtami není vázán ani v situaci, kdy by žalovaný včasně předložil dostatečné protidůkazy k vyvrácení těchto skutečností anebo dostatečné důkazy k vyvrácení domněnek kvality držby.

Ačkoliv se pro odvolací řízení mají přiměřeně použít ustanovení o řízení v prvním stupni, nedomnívám se, že se v případě odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí v řízení o žalobě z rušené držby budou taktéž aplikovat zákonem stanovené lhůty pro rozhodování soudu. Takovéto použití analogie by totiž mohlo vést k absurdní situaci, že by ani v řízení před soudem druhého stupně nebyl skutkový stav dostatečně zjištěn a soud by vydal konečné rozhodnutí, aniž by dal prostor pro vyjádření účastníků a jejich případné protidůkazy. Je přitom zřejmé, že by takováto aplikace zvláštních ustanovení o žalobě z rušené držby i na odvolací řízení vyvolala značný rozpor se zásadou materiální pravdy, zásadou ústnosti a se zásadou projednací. Zastávám nicméně názor, že i v řízení o odvolaní proti rozhodnutí o žalobě z rušené držby by měla být relativně více akcentována obecná zásada rychlosti řízení než u obecného procesního režimu.

Předběžná vykonatelnost rozhodnutí

Soud v řízení o žalobě z rušené držby rozhoduje formou usnesení, přičemž takové rozhodnutí je dle § 171 o. s. ř. předběžně vykonatelné. V případě, že žalobce uspěje se svým nárokem již v prvním stupni, je tedy usnesení vykonatelné již svým doručením, resp. uplynutím lhůty k plnění, je-li v usnesení uložena povinnost k plnění (zde především povinnost uvést v předešlý stav). Předběžná vykonatelnost rozhodnutí může být vnímána jako specifický projev zásady rychlosti řízení.

Při formulaci žalobního nároku je zapotřebí vycházet z povahy předběžné vykonatelnosti rozhodnutí a formulovat účinky rozhodnutí od okamžiku jeho doručení: „žalovanému se ukládá, aby se od doručení tohoto usnesení zdržel zásahů do držby“ anebo „žalovanému se ukládá, aby do tří dnů od doručení tohoto usnesení uvedl držbu vlastnického práva k věci do předešlého stavu“.

Pokud by účinnost žalovaného nároku byla stanovena až od okamžiku právní moci rozhodnutí, případně podané odvolání by zapříčinilo nevykonatelnost rozhodnutí až do okamžiku pravomocného skončení věci.

„Prozatímnost“ rozhodnutí

Další zásadou řízení o žalobě z rušené držby je povaha blízká prozatímním rozhodnutím. Institut držby poskytuje právní ochranu v první řadě faktickému stavu, vlastnické právo se zkoumá až sekundárně případným vyvrácením kvalifikované držby. V důsledku této skutečnosti může nastat situace, kdy bude v řízení o ochraně z rušené držby poskytnuta ochrana držiteli, ačkoliv ten je od skutečného vlastníka odlišný. Jelikož je však obsah držby odvozen z vlastnického práva, je ochrana vlastnictví v konečném důsledku ochraně držby nadřazena, a případné pravomocné rozhodnutí o některé z žalob na ochranu vlastnického práva bude mít před pravomocným rozhodnutím o žalobě z rušené držby přednost.

Budou-li tak vlastnické poměry k věci dále přezkoumány v řízení o některé z žalob na ochranu vlastnického práva, může mít rozhodnutí o žalobě z rušené držby pouze prozatímní charakter. Pokud však vlastnické poměry nebudou dále přezkoumány prostřednictvím některé žaloby o ochraně vlastnického práva, bude mít pravomocné rozhodnutí o ochraně z rušené držby konečný charakter.

Výše zmíněná úvaha je důležitá pro odlišení rozhodnutí o žalobě z rušené držby od předběžného opatření v řízení o žalobě o ochraně vlastnického práva, předběžné opatření je totiž vždy prozatímním rozhodnutím. Další odchylkou rozhodnutí o žalobě z rušené držby je jeho samotný smysl, jímž je ochrana pokojného stavu, a nikoliv prozatímní úprava poměrů účastníků nebo obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí jako v případě předběžného rozhodnutí.


Závěr

Žaloba o ochraně z rušené držby poskytuje rychlou a účinnou ochranu před zásahy do pokojného stavu držby. Ačkoliv má tento prostředek právní ochrany za účel zejména ochranu vlastnického práva, není vyloučeno, že bude právní povaha poskytnuta i osobám, které nejsou vlastníci. Z tohoto důvodu může mít rozhodnutí o žalobě z rušené držby vůči rozhodnutí o žalobě o ochraně vlastnictví pouze provizorní charakter.

I proto je zároveň ochrana prostřednictvím žaloby z rušené držby vhodná pouze v případech, kdy může žalobce dostatečně prokázat svoji držbu a zároveň svémocné zásahy rušitele do jeho držby. Pokud tyto skutečnosti žalobce nemůže dostatečně prokázat, je vhodné uplatnit ochranu spíše některou žalobou na ochranu vlastnictví, byť taková ochrana nemusí být dostatečně rychlá.
 

Mgr. Ing. Vít Švestka

advokátní koncipient
Becker & Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář

Zmenšit
Setkání s americkým velvyslancem
16.4.2018
Jednatel naší společnosti, JUDr. Martin Klimpl, se v pátek 13. 4. 2018 zúčastnil setkání s velvyslancem USA v České republice, Stephenem B. Kingem. Shledání proběhlo v rezidenci pana velvyslance na pražské Bubenči. 
Úvodní slovo v brožuře donátorské řady PKF - LOBKOWICZ abonmá 2018
16.4.2018
V tomto článku si můžete přečíst úvodní slovo JUDr. Martina Klimpla, jednatele společnosti Becker & Poliakoff, s.r.o., které bylo zveřejněno v brožuře donátorské řady PKF - LOBKOWICZ abonmá 2018: Vážení a milí hosté, jsem mimořádně poctěn, že vás mohu přivítat v druhé sezoně donátorské řady PKF - LOBKOWICZ abonmá. Tato...
Celý článek
V tomto článku si můžete přečíst úvodní slovo JUDr. Martina Klimpla, jednatele společnosti Becker & Poliakoff, s.r.o., které bylo zveřejněno v brožuře donátorské řady PKF - LOBKOWICZ abonmá 2018:
 

Vážení a milí hosté,

jsem mimořádně poctěn, že vás mohu přivítat v druhé sezoně donátorské řady PKF - LOBKOWICZ abonmá.

Tato řada vznikla z touhy připravit ojedinělé večery pro příznivce a podporvatele, mecenáše a partnery PKF - Prague Philharmonia. Tělesa, jež je v současné době v mimořádné umělecké kondici a představuje plně etablovaný a respektovaný orchestr, vysoce ceněný pro sovu citlivost k repertoáru, virtuozitu a charakteristický zvuk. Jsme orchestrem bez stálého zřizovatele, pro který je podpora z veřejných a privátních zdrojů pro další rozvoj klíčová. Nová abonentní řada nám dává mimořádnou příležitost být vám doslova na dosah a sdílet s vámi naši představu o špičkové interpretaci.

Nedovedu si představit vhodnější prostředí a partnery pro přípravu donátorské koncertní řady než Lobkowiczký palác a rodinu Lobkowiczů, jež je po staletí symbolem osvíceného mecenátu hudebních skladatelů a jež dokáže úspěšně projevovat úctu k tradicím s jejich moderním rozvojem. Děkujeme Williamovi a Alexandře za velkorysé přijetí této spolupráce. Děkuji též Daně Syrové, ředitelce projektu, díky níž tato ředa vzkvétá a prosperuje.

Čtveřici výjimečných večerů donátorské řady v roce 2018 spojuje opět motto "Setkání s příběhy umění". Příběhy plné napínavých zajímavostí z historie Lobkowiczkých sbírek vám představují znalci z nejpovolanějších - jejich kurátoři.

Výtěžek ze vstupného je určen na rozvoj dalších uměleckých plánů orchestru. Velmi si vážíme vaší podpory a věříme, že se nám společně s vámi daří vytvářet nezapomenutelné chvíle ve vstřícné atmosféře bohaté na umělecké zážitky.

JUDr. Martin Klimpl
předseda správní rady PKF - Prague Philharmonia
Zmenšit
Účast kanceláře Becker a Poliakoff na GDPR konferenci pro Pardubický kraj
13.4.2018
Dne 5. 4. 2018 se zástupci naší kanceláře zúčastnili konference pořádané pod záštitou Asociace malých a středních podniků a pardubické pobočky Czechinvestu. Konference byla zaměřena na problematiku implementace GDPR do vnitřních procesů malých a středních podniků. Takřka stovce účastníků byly přiblíženy některé praktické informace o stavu...
Celý článek
Dne 5. 4. 2018 se zástupci naší kanceláře zúčastnili konference pořádané pod záštitou Asociace malých a středních podniků a pardubické pobočky Czechinvestu. Konference byla zaměřena na problematiku implementace GDPR do vnitřních procesů malých a středních podniků. Takřka stovce účastníků byly přiblíženy některé praktické informace o stavu doprovodné legislativy, názorů Úřadu pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě i praktické informace k samotné implementaci.
Prezentaci naleznete v souboru ke stažení.
Zmenšit
Ztracený telefon na XXIII. zimních olympijských hrách
28.3.2018
Jednatel naší společnosti Becker & Poliakoff, s.r.o., JUDr. Martin Klimpl, se jako divák zúčastnil XXIII. zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. Nepříjemná událost, která jej tam potkala, a to ztráta telefonu, měla nejen šťastný konec, ale dostala se i do jihokorejských médií. Na svých webových stránkách jeho...
Celý článek
Jednatel naší společnosti Becker & Poliakoff, s.r.o., JUDr. Martin Klimpl, se jako divák zúčastnil XXIII. zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu.
Nepříjemná událost, která jej tam potkala, a to ztráta telefonu, měla nejen šťastný konec, ale dostala se i do jihokorejských médií. Na svých webových stránkách jeho příběh zveřejnila korejská agentura Yonhapnews i portál Maeil Business News.

Překlad článku z webu agentury Yonhapnews si můžete přečíst zde.
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/03/22/0200000000AKR20180322112700014.HTML
Zmenšit
Teambuilding v Itálii
27.3.2018
První březnový víkend zaměstnanci naší advokátní kanceláře prožili lyžováním v italských Dolomitech.

 
Mezinárodní konference o přechodu Kuby do nového století
25.9.2017

Advokátní kancelář Becker & Poliakoff podpořila Mezinárodní konferenci o opožděném přechodu Kuby z 20. století. do 21. století.

Advokátní koncipient úspěšně reprezentoval naší advokátní kancelář na mezinárodních plaveckých závodech The 2017 World Masters Championships
24.8.2017
Ve dnech 14. - 20.8.2017 se pod záštitou Mezinárodní plavecké federace konalo v Budapešti Mistrovství světa v plavání pro rok 2017 v kategorii masters. Jsme hrdí na to, že jsou členové naší advokátní kanceláře úspěšní nejen profesně, ale i sportovně. Mgr. Ervín Pekař skončil v kategorii 25 - 29 let na trati 200m prsa na 10. místě a na...
Celý článek
Ve dnech 14. - 20.8.2017 se pod záštitou Mezinárodní plavecké federace konalo v Budapešti Mistrovství světa v plavání pro rok 2017 v kategorii masters.
Jsme hrdí na to, že jsou členové naší advokátní kanceláře úspěšní nejen profesně, ale i sportovně. Mgr. Ervín Pekař skončil v kategorii 25 - 29 let na trati 200m prsa na 10. místě a na trati 50m prsa na medailové 5. pozici.
Ervínovi tímto ještě jednou velice gratulujeme.
Zmenšit
Od 1.7. nabyl účinnosti nový přestupkový zákon (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), který zrušil přestupkový zákon původní.
23.8.2017
Reforma správního trestání Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který se věnuje především obecným procesněprávním pravidlům řízení o přestupcích (avšak obsahuje obecná pravidla i hmotněprávního charakteru), s účinností od 1. 7. 2017 zrušuje dosavadní zákon č. 200/1990 Sb., o...
Celý článek

Reforma správního trestání

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který se věnuje především obecným procesněprávním pravidlům řízení o přestupcích (avšak obsahuje obecná pravidla i hmotněprávního charakteru), s účinností od 1. 7. 2017 zrušuje dosavadní zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a vedle něj vchází v účinnost též zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, jehož hlavním obsahem je stanovení jednotlivých skutkových podstat přestupků neuvedených ve zvláštních právních předpisech.

Pojem přestupek bude nově zahrnovat kromě přestupků v dosavadním slova smyslu také tzv. jiné správní delikty.

Hlavní změny:

Pojem „přestupek“

 • Podle nové úpravy nestačí naplnit skutkovou podstatu přestupku, musí být zároveň splněn i základní předpoklad, který představuje společenská škodlivost. Materiální přístup zákonodárce zvolil proto, že právě v oblasti správního trestání se lze častěji setkat s tzv. bagatelním porušováním práva.
 • Díky sjednocení právní úpravy správního trestání se nově používá jednotný pojem „přestupek“ pro správní delikty fyzických osob, ale také již pro správní delikty osob právnických a podnikajících osob fyzických.


Odpovědnost

 • U nepodnikajících fyzických osob je odpovědnost založena na principu subjektivním.
 • U právnických osob jde o princip objektivní odpovědnosti. Zde se tedy zavinění nezkoumá, právnická osoba se však může odpovědnosti za přestupek zbavit prostřednictvím liberace.
  • Pokud PO (či podnikající FO) prokáže, že vyvinula veškeré úsilí, které je možné v dané situaci spravedlivě požadovat, aby odvrátila spáchání přestupku, zprostí se odpovědnosti. Právní úprava v podstatě kopíruje režim odpovědnosti, který doposud platil u jiných správních deliktů.
 • Až na výjimky ustanovení zákona ohledně odpovědnosti právnických osob platí i u podnikajících fyzických osob


Do koncepce nového přestupkového zákona se z velké části promítá inspirace trestním zákoníkem, protože nově přestupkový zákon upravuje pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající přestupek či hromadný přestupek.

Novinkou je i rozšíření definice pachatele na organizátora, návodce a pomocníka, přičemž zákon nově počítá rovněž se spolupachatelstvím a nepřímým pachatelstvím.

Co se týče osob odpovědných za spáchání přestupku fyzické osoby, určitých podmínek jsou nově odpovědni i zákonný zástupce či opatrovník takové osoby.

Oproti přestupkovému zákonu z roku 1990, který připouštěl pouze dva případy okolností (krajní nouze a nutná obrana) vylučujících protiprávnost jednání, nyní přichází v úvahu i další okolnosti jako je svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně a pro právnické osoby navíc jednání na příkaz.


Promlčecí doba 

 • Důležitou novinku přestupkového zákona představuje zavedení promlčecí doby, která je rozlišována podle závažnosti spáchaného přestupku, a to na jeden nebo tři roky.
  • Pro přestupky
   • méně závažné je stanovena promlčecí doba jeden rok,
   • závažnější, za něž zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí minimálně 100 000 Kč, se promlčí až po třech letech od okamžiku jejich spáchání.
 • Co se týče běhu promlčecí doby, nový zákon zná kromě stavení doby (stejně jako tomu bylo dosud) také její přerušení. Okamžikem přerušení promlčecí doby začne běžet promlčecí doba od začátku. Důvodem přerušení může být zahájení řízení o přestupku, ale také vydání rozhodnutí o přestupku.


Správní tresty - sankce jsou nově označovány jako „správní tresty“.

 • Zákonný výčet jednotlivých druhů správních trestů je následující: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty a zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
 • Dosavadní trest zákazu pobytu je nahrazen správním trestem v podobě zveřejnění rozhodnutí o přestupku.


Procesní úprava

 • V řízení o přestupcích zákon stanoví subsidiární použití správního řádu
 • Blokové řízení se nahrazuje tzv. příkazem, který může být uložen i na místě.
 • Do přestupkového řízení byl převzat klasický trestněprávní institut narovnání, který lze využít za předpokladu, že účastníkem řízení je i poškozený, jelikož narovnání představuje dohodu mezi ním a obviněným. Dohodu o narovnání schvaluje správní orgán příslušný pro řízení o přestupku.
 • Dříve obligatorní ústní jednání je nyní obecně fakultativní a pouze v případech stanovených zákonem bude zachována jeho povinná forma.
 • Novinkou je stanovení příslušnosti až u obcí s rozšířenou působností. Nově tedy jsou obecní úřady obcí tzv. I. a II. typu z projednávání přestupků vyloučeny
 • Další změny jsou v oblasti dokazování. Nově účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení jsou oprávněni klást otázky sobě navzájem, svědkům a znalcům.
 • Mezi důkazními prostředky je nyní i důkaz výpovědí obviněného.
 • Mohou nastat situace, kdy ve věci bylo pravomocně rozhodnuto v přestupkovém řízení, a následně orgány činné v trestním řízení zjistí, že byl spáchán trestný čin; s touto možností se tedy nový zákon musel určitým způsobem vypořádat. Situace je řešena tzv. přezkumným řízením, v němž může správní orgán rozhodnutí o přestupku zrušit. Rozhodnutí lze zrušit také v případě, že bylo o přestupku rozhodnuto v rozporu se zásadou ne bis in idem. Přezkumné řízení nelze zahájit po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o přestupku.


Přechodná ustanovení

 • Na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se nyní hledí jako na přestupky podle tohoto zákona. Odpovědnost za přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se posoudí podle dosavadních zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.
 • Od 1. 7. 2017 není možné použít ustanovení o lhůtách pro zánik odpovědnosti za přestupek, pro jeho projednání a pro uložení pokuty, která se nacházejí v jednotlivých zvláštních zákonech.


Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

 • Zákon o odpovědnosti za přestupky neobsahuje zvláštní část. Konkrétní skutkové podstaty přestupků tak najdeme buď ve zvláštních zákonech, stanovujících příslušné právní povinnosti (jde až o 200 zákonů), zbylé upravuje nový zákon o některých přestupcích. Tento zákon se proto dotýká především takového druhu jednání, jež není regulováno v jiných zákonech, obsahuje tedy zejména přestupky z různých oblastí veřejné správy.
 • Výraznou tendencí zákona je navýšení sankcí za přestupky
Zmenšit
Vzpomínkový koncert na šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie, profesora Jiřího Bělohlávka
22.6.2017
V neděli 18. června t.r. se jednatel naší společnosti Becker&Poliakoff, s.r.o., JUDr. Martin Klimpl, zúčastnil vzpomínkového koncertu na šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie, profesora Jiřího Bělohlávka, který se konal v Dvořákově síni Rudolfina. Čest památce pana profesora Bělohlávka přišli vzdát osobnosti politického a...
Celý článek
V neděli 18. června t.r. se jednatel naší společnosti Becker&Poliakoff, s.r.o., JUDr. Martin Klimpl, zúčastnil vzpomínkového koncertu na šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie, profesora Jiřího Bělohlávka, který se konal v Dvořákově síni Rudolfina. Čest památce pana profesora Bělohlávka přišli vzdát osobnosti politického a kulturního života, odborná a široká veřejnost. Dvořákův op. 58 Stabat Mater v podání České filharmonie pod taktovkou Jakuba Hrůši byl důstojným a zároveň velmi emotivním rozloučením. Česká hudba v osobě pana profesora ztratila významnou osobnost – a PkF – Prague Philharmonia, kde JUDr. Martin Klimpl působí jako předseda správní rady, svého zakladatele, mentora, podporovatele... Nenahraditelná ztráta, ale velká výzva pokračovat v jeho krocích. Čest jeho památce.
Zmenšit